Zásady zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, zacházíme s nimi v souladu s pravidly GDPR a vysoké úrovně etiky.

Níže vše popisujeme detailně a srozumitelně.

Společnost 4HIGHEND s.r.o. se sídlem v ulici Lazecká 21/6, 747 06 Opava 9, dále jen 4HIGHEND s.r.o., zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

  1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost 4HIGHEND s.r.o. získala na základě vyplnění formulářů na našem webu:

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Město bydliště

 

  1. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména k plnění závazků společnosti 4HIGHEND s.r.o., vyjímečně k

k marketingovým účelům společnosti 4HIGHEND s.r.o., tj. zejména za účelem zasílání newsletterů dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých informačních službách společnosti.

 

  1. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost 4HIGHEND s.r.o. bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost 4HIGHEND s.r.o. pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

  1. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje do odvolání.

 

  1. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti 4HIGHEND s.r.o. vůči Vám. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním „Odvolání souhlasu“ na e-mailovou adresu: ms@4highend.com.

 

  1. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

Jste oprávněni požadovat od společnosti 4HIGHEND s.r.o. přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).

Jste oprávněni písemně požádat společnost 4HIGHEND s.r.o. o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).

Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost 4HIGHEND s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost 4HIGHEND s.r.o. zpracování Vašich osobních údajů ukončí.

Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost 4HIGHEND s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti:

-vznést námitku proti zpracování

-požádat společnost 4HIGHEND s.r.o. o vysvětlení

-požadovat, aby společnost 4HIGHEND s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů.

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údaj